Wordt verstuurd...

Adoptie & Afstammingsvragen

Adoptie & Afstammingsvragen

De adoptiedriehoek staat symbool voor de onlosmakelijke onderlinge band die ontstaat door afstand en adoptie. Bij afstand en adoptie zijn drie partijen betrokken, namelijk de afstandsmoeder of -ouders, de geadopteerde en de adoptieouder(s). Samen vormen zij de adoptiedriehoek:
Wij bieden hulp aan alle partijen. We hebben veel ervaring in het werken vanuit ‘meervoudige partijdigheid’. Dat betekent dat we in staat zijn om binnen de gesprekken een neutrale houding aan te nemen, met name wanneer het gaat om gesprekken waar meerdere partijen deelnemen.

Ben je geadopteerd?

Als je bent afgestaan en geadopteerd, kan dat veel betekenis hebben in je dagelijks leven. Je kan moeite hebben met het idee of gevoel nergens écht bij te horen; zoekende zijn naar wie je eigenlijk echt bent of misschien loop je aan tegen hardnekkige problemen in relaties. Het kan zinvol zijn te kijken naar de betekenis van afstand en adoptie in jouw leven, en de oorzaak van de ‘struggles’ die je tegenkomt. Hebben jouw thema’s te maken met het feit dat je bent afgestaan? Of met het feit dat je geadopteerd bent? Spelen er moeilijkheden in de relatie die je hebt met je adoptieouders? Overweeg je te gaan zoeken naar biologische familie? Wij kijken met jou naar je vragen en twijfels en helpen je zicht te krijgen op je gevoelens en gedrag.
Jong of volwassen geadopteerde Of je nu 12 of 50 bent; vragen rondom je afstands- en adoptie verhaal kunnen op elk moment van je leven (weer) opspelen. In de puberteit spelen bepaalde vragen rondom identiteit soms extra op, maar als je zelf een kind krijgt kunnen vragen ook ineens heel sterk aanwezig zijn; dan kan je er ineens niet meer omheen. Het is dan goed om de ruimte te nemen voor jezelf om dingen die je tegenkomt uit te zoeken en helder te krijgen. Dat helpt je om soms ook nieuwe keuzes te maken, anders om te gaan met jezelf, of met anderen.

Afstandsouders

Heeft u ooit een kind afgestaan ter adoptie? Wellicht was u toen te jong en kon u niet voor uw kind zorgen, of misschien vonden uw ouders u niet geschikt als moeder. En toch bent u er één, want ergens loopt een zoon of dochter van u rond, opgevoed in een ander gezin. De manier waarop het afstaan van een kind beleefd wordt, is voor iedere afstandsouder anders. Verdriet, spijt, schuld, schaamte; het afstaan van een kind is emotioneel vaak ingewikkeld. U wilt de gebeurtenis een plek geven, het aan uw partner vertellen of aan andere mensen uit uw omgeving… Of u wilt graag in contact komen met uw afgestane kind.
U kunt allerlei vragen hebben of te maken krijgen met gevoelens die te sterk zijn om nog langer te ontkennen. Het is belangrijk om de ruimte te nemen voor uzelf, om uit te zoeken wat u wilt doen met deze gevoelens.

Adoptieouders

Adoptie, karakter of ‘gewoon’ de leeftijd? Hoe duid je het gedrag van je kind? Typisch een vraag die bij een adoptieouder een rol kan spelen. Het besef van afgestaan zijn beïnvloedt soms het gedrag van een kind. Jullie kind stelt vragen over zijn of haar afkomst en wil misschien zijn of haar biologische moeder zoeken. Je kan daar niet omheen en wil je kind op een goede manier helpen… Maar is er wel een ‘goede manier’? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Het is afhankelijk van de leeftijd van jullie kind, de voorgeschiedenis (wat heeft je kind meegemaakt voor het bij jullie kwam?) en andere factoren. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het proces waar jullie kind en jullie als ouders, doorheen gaan.
Als adoptieouders kom je voor extra taken te staan in de opvoeding. De ervaringen die je kind voor zijn of haar komst in jullie gezin al heeft meegekregen, maakt dat het voor jullie niet altijd even eenvoudig is om te gaan met je kind. Ook kan je er tegenaan lopen niet te weten wat de beste benadering is. U krijgt ondersteuning, antwoorden en hulp bij ons. Wij hebben specifieke kennis over adoptie en adoptiegerelateerde vragen, zoals roots- en opvoedingsvragen.

(Proces)begeleiding tijdens zoekacties of rootsreis

Sommige geadopteerden maken op zeker moment in hun leven de keuze om af te reizen naar het land van herkomst. Misschien zoeken naar je biologische ouders, wellicht heeft een instantie je daarbij geholpen. Anderen gaan niet met het doel om familie te vinden, maar gaan ervaringen opdoen in hun geboorteland, voelen hoe het daar is, wellicht kijken waar ze vandaan komen. Ook is het niet voor iedereen mogelijk om te zoeken naar familie, bijvoorbeeld wanneer je te vondeling bent achtergelaten. Een ‘rootsreis’ kan eventueel toch bijdragen aan het creëren van een meer volledig beeld over jezelf. Het geeft soms antwoorden op vragen die je had over jezelf. Toch kan het ook verwarrend zijn, zo’n reis en soms ook nog meer vragen oproepen. Ook het ontmoeten van familie kan behalve mooi en misschien verrijkend, ook verwarrend voelen of niet opleveren wat je ervan had verwacht.
Goed voorbereid op reis gaan kan hierbij helpen; het is daarom goed om voor je reis tijd te nemen om dit goed voor te bereiden, zodat je mentaal sterk genoeg bent eventuele onverwachte gebeurtenissen ook het hoofd te kunnen bieden.

Contact zoeken met een afwezige of onbekende ouder

Ben je (grotendeels) opgegroeid bij slechts één ouder? Wil je ook je andere ouder (beter) leren kennen? Soms is de afwezige ouder nooit in beeld geweest omdat je ouders bijvoorbeeld nooit een relatie hebben gehad. In andere gevallen is de andere ouder op gegeven moment ‘uit beeld geraakt’. Het kan moeilijk zijn dit contact weer aan te gaan. Vaak is er het nodige gebeurd in het verleden, misschien roept het ook veel emoties op bij de ouder die jou wél heeft opgevoed. Goed voorbereiden van zo’n zoekactie en het leggen van het contact, is belangrijk.
Ook is het goed om voor jezelf duidelijk te hebben wat je verwacht van dit contact, en hoe je hieraan trouw blijft. Want ook de gezochte ouder kan verwachtingen hebben. Niet altijd liggen de verwachtingen op één lijn. Het kan dan ingewikkeld zijn hier samen uit te komen. Goede (systeem-)begeleiding kan dan fijn zijn en helpen om hier met elkaar uit te kunnen komen.

KID kinderen

In Nederland zijn vanaf 1948 kinderen verwekt door kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Dit gebeurde voornamelijk met hulp van anonieme donoren. Donorkinderen van deze anonieme donoren hebben nauwelijks tot geen informatie over hun afstamming. Het totale aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend. (bron: Fiom) Vanaf 1990 werd soms enige informatie over de donor vastgelegd voor het nageslacht. In juni 2004 trad de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking, waardoor de anonimiteit van donoren in Nederland volledig werd afgeschaft.
Het kan zijn dat je als KID-kind (donorkind) op een bepaald moment in je leven vragen hebt over je biologische herkomst. Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om te weten wie hun biologische vader is, dit is voor KID-kinderen helemaal niet zo ‘gewoon’. Dit kan vragen bij je oproepen. Ieder KID-kind gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. Het ene donorkind heeft genoeg aan wat achtergrondinformatie, een ander donorkind wil juist graag weten wie de donor is en deze in sommige gevallen zelfs ontmoeten.

Groepshulpverlening

Wij starten doorlopend ook groepsbijeenkomsten, of gespreksgroepen. Wij hebben deze voor jong geadopteerden en volwassen geadopteerden. In deze bijeenkomsten krijgen deelnemers de gelegenheid ervaringen met elkaar te delen. Wij bieden vanuit onze praktijk in deze groepsbijeenkomsten handvatten en begeleiding om te kunnen omgaan met de situatie waarin je je bevindt.

Andere Specialismen

Adoptie & Afstammingsvragen
Onbedoeld Zwanger
Abortus Nazorg
Tienerouderschap
Ongewenst Kinderloos
Zwangerschapsverlies
EMDR
EFT Relatietherapie